Ügyvédi szolgáltatások

 

Ügyvédi szolgáltatásokat (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ellenjegyzés, képviselet) nyújtok az alábbi szakterületeken:

Magánjogi szerződések és jogviták: Adásvétel, ajándékozás, csere, bérlet, vállalkozás (építés), kölcsön, tartás (életjáradék), megbízás, biztosítás, mezőgazdasági termelés jogügyleti okiratainak elkészítése és ellenjegyzése, valamint azzal összefüggő jogi tanácsadás, továbbá az ilyen típusú jogügyletekhez kapcsolódó jogviták (szavatosság, jótállás, kártérítés) ellátása perben és peren kívül.

Ingatlan ügyletek: Lakások és egyéb ingatlanok átruházási (vétel, ajándékozás, csere) okiratainak elkészítése, ellenjegyzése és földhivatali bejegyeztetése, valamint felek földhivatali eljárásban kötelező jogi képviseletének ellátása. Közös tulajdont keletkeztető, megszüntető jogügyletek. Társasház alapítás, alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, társasház jogi képviselete, jogviták rendezése perben és peren kívül. Lakások és ingatlanok haszonélvezete, bérlete. Birtokviták. Ingatlanok átminősítése. Földhivatali teljes körű ügyintézés.

Cégügyletek, cégeljárás: Cégokiratok szerkesztése és ellenjegyzése.Cégalapítás (Bt., Kft., Rt., Szövetkezet). Cégmódosítások. Üzletrészek (vagyonrészek) átruházása. E-cégeljárásban (bejegyzés, változásbejegyzés) kötelező jogi képviselet ellátása.

Alapítványok, társadalmi szervezetek. Alapítványok, egyesületek létrehozása, bírósági nyilvántartásba vétele, jogi képviselete. Alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése és ellenjegyzése. Civil ügyek és szervezetek jogi képviselete.

Végelszámolás, csőd- és felszámolási eljárás. Cégek megszüntetése, csődvédelme, felszámolása. Jogi tanácsadás és cégeljárásbeli jogi képviselet ellátása.

Házassági- és családjogi ügyek. Házassági bontóperek, házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások (módosítás, megszüntetés), gyermekelhelyezés, szülői felügyelet, kapcsolattartás, tartásdíjak (gyermektartásdíj, házastársi tartás), családi jogállás (apasági perek).

Öröklési ügyek. Végrendeletek, öröklési és tartási (életjáradéki) szerződések szerkesztése, ellenjegyzése és központi nyilvántartásba helyezése. Hagyatéki eljárásban képviselet közjegyzők előtt és öröklési perekben jogi képviselet bíróságok előtt, valamint jogi tanácsadás az örökség megszerzésével kapcsolatos ügyekben.

Munkaügyek: Munkaviszonyra (alkalmazott, közalkalmazott, köztisztviselő) vonatkozó jogi tanácsadás. Munkaügyi jogvitákban képviselet a munkáltató előtt. Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezése. Munkaügyi feltételek, járandóságok, kártérítések. Munkavédelmi ügyek. Munkaügyi perek.

Kártérítési ügyek. Jogellenesen (szerződésszegéssel, szerződésen kívül) okozott vagyoni és nem vagyoni igények érvényesítése peren kívül és perben. Személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett kártérítési igények érvényesítése. Egészségügyi ellátással kapcsolatos (orvosi műhiba) kártérítési igények érvényesítése.

Végrehajtási eljárások. Adósok és jogosultak jogi képviseletének ellátása. Végrehajtási eljárás megindítása és a jogosult jogi képviselete. Adós (kötelezett) védelme és képviselete a végrehajtási eljárás során.

Közigazgatási (hatósági) eljárások. Államigazgatási és önkormányzati hatóságok (adóhatóság, társadalombiztosítási hatóság, államkincstár, munkaügyi felügyelőség, fogyasztóvédelmi felügyelőség, versenyhivatal, polgármesteri hivatal) előtt elsőfokú és jogorvoslati (másodfok, bíróság) ügyekben jogi tanácsadás, képviselet.

Társadalombiztosítási ügyek. Biztosítási jogviszony fennállása. Pénzbeli ellátások (táppénz, gyermekgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély, utazási költségtérítés). Üzemi balesetek, baleseti ellátások. Nyugdíj ügyek (saját jogú nyugdíj, hozzátartozói ellátások, szolgálati idő). Munkaképtelenségi (leszázalékolási) ügyekben igényérvényesítések és jogorvoslatok. Megtérítési eljárások (felelősség üzemei baleset, sérülések miatt). Finanszírozási ügyek (egészségügyi szolgáltatók finanszírozása).