Ügyvédi tevékenység

 

Kivonat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényből:

 

5. § (1) Az ügyvéd

a) képviseli az ügyfelét,

b) büntetőügyben védelmet lát el,

c) jogi tanácsot ad,

d) szerződést, beadványt, más iratot készít,

e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult.

(3) Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:

a) adótanácsadás,

b) társadalombiztosítási tanácsadás,

c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,

d) ingatlanközvetítés,

e) szabadalmi ügyvivői tevékenység,

f) olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály felhatalmazza,

g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenység,

h) a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása,

i) külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység,

(4) A (3) bekezdés h) pontjában meghatározott tevékenységet az folytathatja, aki az ügyvédi kamara által meghatározott technikai feltételekkel rendelkezik és a kamara nyilvántartásba vett.

Képviselet: A magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogi képviseletének ellátása harmadik természetes és jogi személyek, szervek, hatóságok és bíróságok előtt perben és peren kívül.

Védelem: A terhelt védelmének ellátása a szabálysértési hatóságok és a büntető hatóságok (nyomozó hatóság, bíróság, büntetés-végrehajtási szervezet) előtt magában foglalja – többek között - a terhelttel való kapcsolattartást, a védekezés minden törvényes eszközének felhasználását, a terhelt jogai gyakorlásának elősegítését, a terhelt felelősségét enyhítő és mentő tények és körülmények feltárását (felderítésének kezdeményezését), a kényszerintézkedés alatt álló terhelt jogai gyakorlásának elősegítését.

Jogi tanácsadás: Az ügyek tényállásának (tényeinek, adatainak, körülményeinek) megismerése és elemzése alapján az ügyre vonatkozó jogi vélemény és az ügyfél által követendő eljárásra vonatkozó jogi tanácsadás nyújtása.

Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése: Jogi tartalommal vagy jogi hatással rendelkező okiratok (levél, beadvány, létesítő okirat, szerződés, megállapodás, egyéb irat) szövegének megszerkesztése és okiratának ellenjegyzése. Az okiratok főbb fajtái: a magánjogi szerződések, a gazdasági társaságok okiratai, az ingatlan jogügyletek minősített okiratai, a munkaviszonyok során keletkező okiratok, az öröklés és a hagyatéki eljárás iratai, a házassági és családi jogviszonyok iratai.

Pénz- és értéktárgy letéti kezelése: Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó visszterhes letétkezelési szerződés alapján pénz- és értéktárgy ügyvédi (őrzési, teljesítési) letétbe helyezése és kezelése.